top_verksamhet

Aktiv med Jonsters Charity

Aktiv med Jonsters Charity är ett samarbete mellan Jonsters Charity, Svenska Kyrkan och flera nordvästra skånska kommuner, däribland Helsing¬borg och Bjuv. Företrädare för parterna ingår i en utdelningsgrupp som beslutar om utdelning av de pengar som varje år avsätts till Aktiv med Jonsters Charity. Svenska Kyrkan och respektive kommun har genom sin verksamhet inom det sociala området god kännedom om vilka barn och ungdomar som kan behöva denna typ av stöd. Med utgångspunkt i denna kännedom väljer utdelningsgruppen vilka barn och ungdomar som ska få tilldelning av bidrag.

Bidrag kan ges för olika aktiviteter. Det kan vara för utövande av olika idrotter men även musik eller annan form av kultur. Ett avtal mellan parterna har ingåtts där Jonsters Charity i mån av medel för-binder sig att skänka pengar. Föreningar och organisationer kan ansluta sig till sam¬arbetet och bidra genom att efterskänka eller rabattera medlemskap för de som får del av bidrag inom ramen för Aktiv med Jonsters Charity. Avsikten är att de föreningar och organisationer som deltar ska förbinda sig att erbjuda de förmånliga villkoren för utvalda personer för en längre tid, maximalt fem år (som längst till vederbörande fyller arton år). Den som väljs ut av utdelningsgruppen kan få bidrag för betalning av medlemskap, betalning av nödvändig utrustning o.d. Till samarbetet har även knutits en utrustnings-leverantör (Stadium) som erbjuder förmånliga villkor.

Vilka medel som avsatts till projektet Aktiv med Jonsters Charity hittar du under fliken Eko­nomi, Utdelning per år.