top_verksamhet

Allmänt

Beslut om utdelning av insamlade medel fattas av stiftelsens styrelse. Mottagare av utdelade medel kan få dessa för längre tid men utdelningen sker företrädesvis per år och är naturligen alltid beroende av tillgången av medel hos stiftelsen.

Stiftelsen styrelse beslutar om utdelning av de medel som samlas in till stiftelsen. En-skilda bidragsgivare och partners kan komma med förslag och önske¬mål om mottagare och en dia¬log kan föras om vem som ska vara mottagare. Det slutliga beslutet ligger alltid hos styrelsen. Bidragsgivare som t.ex. i sin marknadsföring önskar framhålla visst projekt som Jonsters Charity delar ut pengar till kan göra så, men det ska framgå att bidrags¬giv¬arens stöd är till stiftelsen (d.v.s. det är inte bidragsgivarens ”eget” projekt).

Stiftelsens avsikt är att utdelningarna i första hand ska ske över en längre tid eller gå till verksamhet av mer permanent karaktär så att utdelningarna kan få lång¬siktig effekt. Som exempel på mottagare som löpande erhållit donationer kan nämnas Helsingborgs lasarett, området barn- och ungdomsmedicin.

Stiftelsen har ett par utdelningar som tidsmässigt är av mer permanent karaktär. Under 2013 inrättades ett språkresestipendium inrättats, Jonsters Charity Scholarship. I samar-bete med grundskole¬förvaltningen i Helsingborg tilldelas fem stycken elever i de kom-munala grund¬skole¬klasserna ett stipendium som täcker samtliga kostnader för del¬tagande i språkresa i samarbete med EF Education.

Likaledes under 2013 inrättades i samarbete med Svenska Kyrkan och Helsingborgs stad konceptet Aktiv med Jonsters Charity. Genom Aktiv med Jonsters Charity får barn och ungdomar möjlighet att få ekonomiskt stöd för genomförande av sina fritidsak¬tiviteter. Utdelning av medel och val av de barn och ungdomar som får utdelning beslutas av en särskilt sammansatt grupp med representanter från Jonsters Charity, Svenska Kyrkan och Helsingborgs kommun. Konceptet avses utökas med deltagande från ytterligare kommuner, hittills har även Bjuvs kommun anslutit sig till samarbetet.

Generellt gäller att när utdelning sker till en viss organisation så upprättas ett gåvobrev som innehåller information beloppets storlek och villkor för hur utde¬lade medel ska användas samt krav på hur redovisning av de utdelade medlen använts. Stiftelsen ska till sina bidragsgivare kunna redovisa hur utdelade medel använts.

För exakt information om mottagare av utdelade medel för respektive år, se under fliken Ekonomi.