STADGAR

Jonsters Charity är en insamlingsstiftelse vars syfte är att samla in pengar för utdelning till välgörande ändamål. Stiftelsen har hittills valt att prioritera utdelningar till organisationer som arbetar för barns bästa eller projekt som har direkt koppling till barn och ungdomar.

STADGAR FÖR INSAMLINGSSTIFTELSEN JONSTERS CHARITY

1. Firma
Stiftelsens firma är Insamlingsstiftelsen Jonsters Charity.
2. Säte
Stiftelsen ska ha sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län.
3. Ändamål
3.1 Stiftelsens ändamål är att samla in medel för utdelning till välgörande ändamål, däri­bland men inte begränsat till; organisationer som arbetar för att hjälpa barn, forskning i syfte att finna läkemedel för behandling av sjukdomar.
3.2 Det i punkt 3.1 angivna ändamålet ska uppnås genom att stiftelsen erhåller medel via arrangemang som genomförs till förmån för stiftelsen och varigenom deltagande personer, företag och organisa­tioner skänker pengar till stiftelsen samt ska medel i övrigt och som på annat sätt till­kommer stiftelsen nyttjas för utdelning till välgör­ande ändamål.
4. Kapital
4.1 Stiftelsen ska ha ett så litet eget kapital som möjligt, dock att detta vid var tid ska uppgå till sådan nivå att kapitalet är tillräckligt för att bestrida de kostnader som är absolut nödvändiga för stiftelsens verksamhet och existens.
4.2 Insamlade medel ska nyttjas för utdelning till uppfyllande av stiftelsens ändamål. Av insamlade medel ska minsta nödvändiga andel nyttjas för bestridande av de kostnader som är absolut nödvändiga för stiftelsens verksamhet och existens.
5. Ledning
5.1 Stiftelsen ska styras och ledas av en styrelse bestående av som lägst 3 och som högst 5 ordinarie ledamöter samt högst 3 suppleanter.
5.2 Styrelsen utser sina egna ledamöter samt väljer ordförande.
5.3 Uppdraget som styrelseledamot är oavlönat, inget arvode utgår till styrelseledamot. Uppdraget som styrelseledamot varar till dess vederbörande av egen vilja lämnar uppdraget eller byts ut via beslut i styrelsen.
5.4 Styrelsemöte sa hållas på begäran av ledamot, dock att styrelsen som minimum ska hålla tre styrelsemöten om året. Ordföranden svarar för att kallelse tillställs samtliga styrelseledamöter.

5.5 Vid styrelsemöte ska protokoll föras, att justeras av ordföranden såvida denne inte är protokollförare. Protokoll ska föras och bevaras i nummerordning, på ett betryggande sätt.
5.6 Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.
5.7 Var och en av styrelseledamöterna har en röst. Som styrelsens uppfattning gäller den mening varom flest styrelseledamöter förenat sig (enkel majoritet). Vid lika röstetal gäller den uppfattning som ordföranden biträder.
5.8 Styrelsen äger rätt att adjungera särskild person till styrelsen och dess möten, dock äger sådan person inte rösträtt.

6. Firmateckning
Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen kan härutöver utse person att teckna firman generellt eller för enskilda tillfällen.
7. Räkenskaper och revision
7.1 Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.
7.2 Räkenskaper och bokföring ska föras i enlighet med var tid gällande lagar, förord­ningar och föreskrifter för insamlingsstiftelser.
7.3 Granskning av stiftelsens förvaltning och räkenskaper ska utföras av en av styrelsen utsedd auktoriserad eller godkänd revisor jämte högst en suppleant. Revisorn ska ha den mandattid som styrelse beslutar.
8. Stadgeändring och stiftelsens upplösning
8.1 Vid beslut om ändringar av dessa stadgar och stiftelsens upplösning gäller majoritets­krav om 2/3 av samtliga styrelseledamöters röster.
8.2 Punkt 3 i dessa stadgar får inte ändras utan tillstånd av Kammarkollegiet eller den annan myndighet som kan besluta i frågor om medgivande av tillstånd till ändring av stadgarna.
8.3 Om det vid stiftelsens upplösning finns några innestående medel ska dessa efter bestrid­ande av nödvändiga kostnader för stiftelsens avveckling delas ut i enlighet med det för stiftelsen gällande ändamålet.
8.4 Denna punkt 8 får inte ändras.