VERKSAMHET

Jonsters Charity är en insamlingsstiftelse vars syfte är göra stor skillnad för barn och ungdomar i vår region. Vi hjälper dem som på olika sätt behöver hjälp, uppmuntran eller ny energi i livet.

Jonsters Charity är en insamlingsstiftelse vars syfte är att samla in pengar för utdelning till välgörande ändamål. Stiftelsen prioriterar utdelningar till organisationer som arbetar för barns bästa eller projekt som har direkt koppling till barn och ungdomar med utgångspunkt i Nordvästra Skåne. Årligen delar stiftelsen ut cirka en miljon kronor. Donationer sker med fokus på vård-omsorg samt skola-fritid. Stiftelsen leds av en styrelse och har ingen geografisk begränsning ifråga om vem eller vilken organisation som kan tilldelas utdelning av insamlade medel. Stiftelsens styrelse och deltagande volontärer arbetar helt ideellt, d.v.s. de får ingen ersättning från stiftelsen.

Stiftelsens styrelse beslutar om utdelning av de medel som samlas in till stiftelsen. Enskilda bidragsgivare och partners kan komma med förslag och önskemål om mottagare och en dialog kan föras om vem som ska vara mottagare. Det slutliga beslutet ligger alltid hos styrelsen. Bidragsgivare som t.ex. i sin marknadsföring önskar framhålla visst projekt som Jonsters Charity delar ut pengar till kan göra så, men det ska framgå att bidragsgivarens stöd är till stiftelsen (d.v.s. det är inte bidragsgivarens ”eget” projekt).

Stiftelsen har tre huvudområden inom vilka utdelning av pengar görs; Vård och omsorg, Föreningsliv och hälsa samt Skola och utbildning.

Stiftelsens avsikt är att utdelningarna i första hand ska ske över en längre tid eller gå till verksamhet av mer permanent karaktär så att utdelningarna kan få långsiktig effekt. Som exempel på mottagare som löpande erhållit donationer kan nämnas Helsingborgs lasarett, området barn- och ungdomsmedicin.

Stiftelsen har ett par utdelningar som tidsmässigt är av mer permanent karaktär. Exempelvis den årliga julklappsutdelningen,  språkresestipendiet Jonsters Charity Scholarship, arrangemang av Drömdagar etc.

Jonsters Charity Scholarship. I samarbete med grundskoleförvaltningen i Helsingborg tilldelas fem till sju elever i de kommunala grundskoleklasserna ett stipendium som täcker samtliga kostnader för deltagande i språkresa i samarbete med EF Education. Under 2013 inrättades i samarbete med Svenska Kyrkan och Helsingborgs stad konceptet Aktiv med Jonsters Charity. Genom Aktiv med Jonsters Charity får barn och ungdomar möjlighet att få ekonomiskt stöd för genomförande av sina fritidsaktiviteter. Fram till idag har över 500 ungdomar fått stöd för ett aktivt liv via Jonsters Charity.

Generellt gäller att när utdelning sker till en viss organisation så upprättas ett gåvobrev som innehåller information beloppets storlek och villkor för hur utdelade medel ska användas samt krav på hur redovisning av de utdelade medlen använts. Stiftelsen ska till sina bidragsgivare kunna redovisa hur utdelade medel använts.

För exakt information om mottagare av utdelade medel för respektive år, se under fliken Ekonomi. Under fliken Mottagare finns ytterligare information om några av de största mottagarna av donationer från stiftelsen.